Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie  w dniu  25 maja 2018 roku Rozporządzenia nr 679/2016 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (zwanym dalej RODO) pragniemy poinformować zgodnie z art. 14 powyższego porozumienia w związku naszą współpracą o Państwa prawach związanych z wolnością przepływu danych osobowych oraz ochrona takich przed naruszeniami.

Właśnie dlatego pragniemy Państwu przekazać, iż z racji naszej współpracy  zbieramy i przetwarzamy zależnie od charakteru naszej współpracy i statusu wiążącej nas umowy oraz na podstawie dokumentacji stanowiącej  o naszej współpracy dane osobowe Państwa lub osób Państwa reprezentujących, w szczególności takie jak imiona, nazwiska, numery PESEL, numery NIP, numery REGON,  numery rachunków bankowych, siedziby działalności gospodarczej, adresy zamieszkania, adresy zameldowania,  serie i numery dowodów osobistych lub inne kody, symbole lub oznaczenia związane z posiadaną przez Państwa lub osoby Państwa reprezentujące dokumentacją, za pomocą  których możemy Państwa lub osoby Państwa reprezentujące zidentyfikować.

Na wstępie pragniemy przedstawić Państwu podstawowe pojęcia, które umożliwią zrozumienie swobody  przepływu Państwa danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. A możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden, bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Pragniemy także Państwa poinformować, iż w toku naszej współpracy przetwarzamy Państwa lub osób Państwa reprezentujących elektroniczne dane osobowe, które w połączeniu z innymi już wyżej wskazanymi informacjami mogą posłużyć do Państwa identyfikacji. Takimi danymi są w szczególności adresy poczty elektronicznej, numery IP, dane o lokalizacji. Powyższe dane są nam przez Państwa udostępniane w toku wymiany danych elektronicznych.

Powyższe dane będą archiwizowane i przechowywane i przetwarzane w odrębnych podzbiorach danych, takich jak tradycyjne archiwum oraz w systemie elektronicznym w naszej elektronicznej sieci wewnętrznej.  To znaczy, że na ich podstawie osoby niepowołane nie będą mogły za ich pomocą dokonać identyfikacji osób, których dane dotyczą.

 

Powyższe dane są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi osób nieupoważnionych.

Administratorem danych osobowych jest firma ARL-Meble Rafał Lach, 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul Kopernika 7, NIP 534-110-81-55 Regon, 014824345-00017 .

Dane osobowe są prze nas wyłącznie przechowywane i wykorzystywane do realizacji zawartych z Państwem umów lub porozumień, jak również do świadczenia zamówionych lub umówionych usług .

Po wygaśnięciu umów lub rezygnacji z usług dane osobowe mogą być przechowywane i wykorzystywane w celu realizacji posiadanych roszczeń lub  uprawnień oraz za Państwa zgodą dla celów handlowych w celu np. kontynuowania naszej współpracy na innych zasadach.

Czas archiwizowania i przetwarzania przez nas danych osobowych określają przepisy prawa oraz czas trwania zobowiązań, których jesteśmy stronami

Po ustaniu konieczności dalszego przetwarzania danych osobowych Państwa lub osób Państwa reprezentujących przedmiotowe takie dane zostaną usunięte o czym  jak będzie to niżej przedstawione osoby, których dane dotyczą zostaną poinformowane.

Powyższe dane osobowe nie będą wykorzystywane bez Państwa zgody w innym celu, chyba że  dane są udostępniane zgodnie z przepisami prawa właściwym organom władzy publicznej na podstawie przepisów prawa.

Przetwarzanie przez Nas następuję zatem na podstawie art. 6 ust 1 ppkt b), ppkt d), ppkt e) RODO, art. 9 ust 2 ppkt b), ppkt g) ppkt h), ppkt j) RODO.

Pragniemy wskazać, iż każdemu przysługuje prawo do zwrócenia się do ARL-Meble  na adres elektroniczny biuro@arlmeble.com w celu żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych lub w celu aktualizacji danych osobowych lub w celu usunięcia niezgodności zaistniałej w danych osobowych.

Każdy też może zwrócić się na powyższy adres z prośbą u udostępnienie w drodze elektronicznej dotyczących go danych osobowych przetwarzanych przez Arl-Meble.

Każda osoba, której dane są przez nas przetwarzane ma prawo do  sprzeciwu wobec korzystania z jej danych osobowych. Sprzeciw może wnieść w dowolnym momencie  z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, jeżeli dotyczące jej dane osobowe są przetwarzane w uzasadnionym prawnie interesie Administratora lub strony trzeciej, jak również wtedy kiedy przetwarzanie jest niezbędne  do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach  władzy publicznej powierzonej Administratorowi. Taki sprzeciw będzie uwzględniony terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania chyba, że Administrator wykaże  istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Administrator może  żądać zachowania formy pisemnej sprzeciwu, jeżeli uzna, że jest to konieczne dla jej identyfikacji.

Do czasu rozpoznania sprzeciwu Administrator ograniczy przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej sprzeciw oraz danych osobowych osób z tym sprzeciwem związanych.

Każda osoba, której dane ulegną sprostowaniu lub innej zmianie  zostanie poinformowana o zmianach w dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowaniu lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że powyższe będzie niemożliwe albo związane z niewspółmiernym wysiłkiem w stosunku do charakteru powziętych działań. Za spełnienie przesłanki niemożliwości uważamy  niemożność ustalenia kanału komunikacji z osobą, której zmiana lub sprostowanie dotyczy.

Każda osoba będzie poinformowania  o usunięciu dotyczących jej danych osoby chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać nadmiernego wysiłku.

Każda osoba może zwrócić się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub podobnego organu w swoim państwie macierzystym w celu złożenia skargi na brak podjęcia przez

Administratora właściwych działań w następstwie złożonego sprzeciwu o naruszeniu jej prawa do ochrony jej danych osobowych.

Nadto każdej osobie przysługuje prawo do zwrócenia się do sądu powszechnego lub podobnego organu przeznaczonego do rozpatrywania spraw z zakresu ochrony danych osobowych w celu żądania usunięcia naruszenia dotyczących jej danych osobowych i zapłaty odszkodowania z powyższego tytułu.

Mamy nadzieję, że powyższa informacja pomoże nam wszystkim w naszej dalszej współpracy i umożliwi wspólne działania w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.